Perfil de contractant

 

Informació de les licitacions en curs, de les adjudicacions i de les formalitzacions d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Licitacions

No hi ha cap licitació disponible

Adjudicacions

ObjecteProcedimentData d'adjucació
Sondeig d’Opinió Catalunya 2011negociat sense publicitat2011-05-07
Sondeig d’Opinió Catalunya 2012negociat sense publicitat2012-07-12
Sondeig d'Opinió Catalunya 2013negociat sense publicitat2013-07-12
Sondeig d'Opinió Catalunya 2014negociat sense publicitat2014-10-13
Sondeig d'Opinió Catalunya 2015negociat sense publicitat2015-07-10
Sondeig d'Opinió Catalunya 2016negociat sense publicitat2016-07-12

Formalitzacions

ObjecteProcedimentData d'adjucació
Sondeig d’Opinió Catalunya 2011negociat sense publicitat2011-07-14
Sondeig d’Opinió Catalunya 2012negociat sense publicitat2012-07-18
Sondeig d'Opinió Catalunya 2013negociat sense publicitat2013-07-22
Sondeig d'Opinió Catalunya 2014negociat sense publicitat2014-10-27
Sondeig d'Opinió Catalunya 2015negociat sense publicitat2015-07-22
Sondeig d'Opinió Catalunya 2016negociat sense publicitat2016-07-21