PERFIL DEL CONTRACTANT
PERFIL DEL CONTRACTANT
PERFIL DEL CONTRACTANT
 
Informació de les licitacions en curs, de les adjudicacions i de les formalitzacions d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Licitacions
No hi ha cap licitació disponible
Adjudicacions
Objecte Procediment Data de licitació
Sondeig d’Opinió Catalunya 2011 negociat sense publicitat 2011-05-07
Sondeig d’Opinió Catalunya 2012 negociat sense publicitat 2012-07-12
Sondeig d'Opinió Catalunya 2013 negociat sense publicitat 2013-07-12
Sondeig d'Opinió Catalunya 2014 negociat sense publicitat 2014-10-13
Sondeig d'Opinió Catalunya 2015 negociat sense publicitat 2015-07-10
Sondeig d'Opinió Catalunya 2016 negociat sense publicitat 2016-07-12
Formalitzacions
Objecte Procediment Data de licitació
Sondeig d’Opinió Catalunya 2011 negociat sense publicitat 2011-07-14
Sondeig d’Opinió Catalunya 2012 negociat sense publicitat 2012-07-18
Sondeig d'Opinió Catalunya 2013 negociat sense publicitat 2013-07-22
Sondeig d'Opinió Catalunya 2014 negociat sense publicitat 2014-10-27
Sondeig d'Opinió Catalunya 2015 negociat sense publicitat 2015-07-22
Sondeig d'Opinió Catalunya 2016 negociat sense publicitat 2016-07-21

 

 

© Institut de Ciències
Polítiques i Socials

Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona
Tel. 934871076
a/e: con.icps@diba.cat

diba.cat
uab.cat
Tornar amunt